kdlmala2

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

za obavljanje komunalnih djelatnosti

Petra Svačića 5, Slunj

OIB: 10731123787

tel/fax: +385 47 777 790

E- mail: 

info@komunalnodrustvolipa.hr

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

Obračun komunalnih usluga: 

+385 47 801 815  

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-11:00

Voditelj upravljanja stambeno

poslovnim zgradama:

+385 47 777 017

+385 98 872 309

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

Dežurstvo za ukope

rukovoditelj - poslovođa

+385 99 693 4404 

 

Voditelj groblje Slunj:

+385 47 777 202 

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-11:00

Groblja Lađevac i Cvitović:

+385 47 777 790 

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

web linkovi

     GRAD SLUNJ

GRB SVECANI final

KOMUNALAC d.o.o.

Bez naslova

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA

tz slunj1

RADIO SLUNJ d.o.o.

radio slunj

Upravljanje stambeno poslovnim zgradama

U ožujku 2014. godine KOMUNALNOM DRUŠTVU LIPA d.o.o. pripojen je Stambeni fond d.o.o.


POSLOVNI PROSTORI

Gradskom odlukom "Odluka o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada" od 12. ožujka 2012. (glasnik Karlovačke županije 8/12, 44/14) daje se KOMUNALNOM DRUŠTVU LIPA d.o.o. na upravljanje dio poslovnih prostora u vlasništvu Grada koji se nalaze u Ulici braće Radića kbr 9,11,13.

Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja. Početna cijena zakupnine ne može iznositi manje od 40,00 kn/m2 mjesečno neovisno o lokaciji na kojoj se poslovni prostor nalazi.

Komunalno društvo Lipa d.o.o. upravlja sa 7 poslovnih prostora, od čega 2 nisu zakupljena te se zainteresirani zakupnici mogu informirati na br 047/777-790 ili na adresi Petra Svačića 5.

Prostori se sastoje od poslovnog prostora, skladišta te sanitarnog čvora.

Red.br

Adresa Poslovnog prostora

Upravitelj

Status prostora

1.

Ulica braće Radić 13

Komunalno društvo Lipa d.o.o.

87,00

Zakupljeno

2.

Ulica braće Radić 11

Komunalno društvo Lipa d.o.o.

65,48

Nije zakupljeno

3.

Ulica braće Radić 11

Komunalno društvo Lipa d.o.o.

61,61

Zakupljeno

4.

Ulica braće Radić 11

Komunalno društvo Lipa d.o.o.

59,63

Zakupljeno

5.

Ulica braće Radić 11

Komunalno društvo Lipa d.o.o.

56,00

Zakupljeno

6.

Ulica braće Radić 11

Komunalno društvo Lipa d.o.o.

59,63

Zakupljeno

7.

Ulica braće Radić 9

Komunalno društvo Lipa d.o.o.

82,41

Zakupljeno

 Prostor koji nije zakupljen: (prostor do Ljekarne Karlovac )


STAMBENE ZGRADE 

Upravljanje stambenim jedinicama zakonska je obaveza.

Ugovoreno upravljanje se provodi putem odredbi međuvlasničkog ugovora i ugovora o upravljanju odnosno putem posebnih odluka suvlasnika.
Sve odluke donose se natpolovičnom većinom prema vlasničkim udjelima.

U redovnom upravljanju sudjeluju svi suvlasnici provođenjem gore spomenutih odredbi i odluka a putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade i upravitelja zgrade.

Prema članku 375 “Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima” suvlasnici zgrade sklapaju Međuvlasnički ugovor koji definira sljedeće funkcije u zgradi:

Suvlasnici upravljaju sa zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade;

Odlukom većine suvlasnika bira se Predstavnik suvlasnika;

Suvlasnici zgrade biraju Upravitelja.

Predstavnik suvlasnika ovlašten je:

sklopiti ugovor s upraviteljem o upravljanju zgradom,

sklopiti ugovor o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja koji suvlasnici koriste zajedno sa suvlasnicima zgrade,

sklopiti ugovor s nadstojnikom,

zastupati suvlasnike prema upravitelju i trećim osobama u poslovima vezanim za zajedničke dijelove i uređaje zgarde, a koji nisu povjereni upravitelju,

voditi brigu o provođenju kućnog reda, načinu korištenja zajedničkih prostorija i zemljišta koje služi zgradi,

organizirati naplatu zajedničkih troškova.

Odlukom natpolovične većine zgrada bira upravitelja s kojim predstavnik suvlasnika potpisuje Ugovor o upravljanju kojim će se regulirati:

Sadržaj i opseg poslova redovnog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade prema godišnjem programu održavanja zgrade,

poduzimanje hitnih popravaka,

sklapanje ugovora o osiguranju,

pitanja u svezi posebnih zahvata na održavanju i poboljšanju zgrade kojima se povećava vrijednost zgrade,

način osiguranja sredstava za pokriće troškova upravljanja i održavanja,

zastupanje suvlasnika pred sudom i drugim tijelima državne vlasti u postupcima koji proizlaze iz upravljanja,

odgovornost za slučaj neizvršenja ugovornih obveza.

Ako se gornje radnje ne organiziraju u zgradi, lokalna samouprava donosi odluku o prinudnom upravitelju, jer, kao što je već rečeno, svaka zgrada mora imati upravitelja.

Na području grada Slunja upravljamo sa 25 stambenih jedinica.

© 2018 Komunalno društvo Lipa d.o.o. All Rights Reserved. Designed By Enginetemplates.com

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates